پنجاه و سه کشور دنیا، در سال 1940 وقتی که همه از سلطه استعمار بریتانیا استقلال یافته بودند، پیمانی بستند بر پایه توسعه ارزش‌های مشترک.

پنجاه و سه کشور دنیا، در سال 1940 وقتی که همه از سلطه استعمار بریتانیا استقلال یافته بودند، پیمانی بستند بر پایه توسعه ارزش‌های مشترک مانند حقوق بشر، قانون، آزادی‌های فردی و...
از دیگر اشتراکات این پنجاه و سه کشور جاذبه‌ها و عجایب طبیعی آنها است که کم از عجایب هفت‌گانه مشهور ندارد.