مصر باستان سرزمین شگفتی‌ها و رمز و رازهاست. اهرام ثلاثه، ابوالهول، مومیایی‌ها، فراعنه، خدایان عجیب، همه و همه از شگفتی‌های بی‌پایان این تمدن است.

مصر باستان سرزمین شگفتی‌ها و رمز و رازهاست. اهرام ثلاثه، ابوالهول، مومیایی‌ها، فراعنه، خدایان عجیب، همه و همه از شگفتی‌های بی‌پایان این تمدن است. بسیاری سرآغاز تاریخ هنر را از یونان می‌دانند، اما اخیرا با کاوش‌های انجام شده در آثار به جا مانده از تمدن کهن مصر، برخی کارشناسان مبدا تاریخ هنر را به مصر باستان نسبت می‌دهند، که وجود این همه آثار تاریخی هنری در این سرزمین هم مهر تاییدی است بر درستی این تغییر عقیده.