شاید بتوان گفت بزرگترین سامانه آب و هوایی جهان، باران‌های موسمی باشد.

شاید بتوان گفت بزرگترین سامانه آب و هوایی جهان، باران‌های موسمی باشد. این پدیده طبیعی که هم می‌تواند هستی بخش و هم ویرانگر باشد، روی زندگی بسیاری از حیوانات و انسان‌ها تاثیرگذار است. برخی بی‌صبرانه منتظر بارش آن هستند و بعضی در وحشت وقوع آن به سر می‌برند، چرا که برای عده‌ای نوید بخش حیات و فراوانی است و برای عده‌ای دیگر تهدید نابودی است.