به انتهای محوری که زمین به دور آن می چرخد قطب میگویند و به علت زاویه تابش خورشید، اب و هوایی سرد و خشک در این منطقه حاکم است. قطب شمال چرخه ذوب شدن طبیعی ای را دنبال می کند که طی آن نیمی از لایه های یخ در طول تابستان ذوب می شوند و در زمستان مجدد یخ می زنند. در قطب جنوب این چرخه اتفاق نمی افتد و یخها تقریباً در تمام طول سال به یک شکل هستند. اما بتازگی ثابت شده که قطب جنوب نیز از گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوا تاثیر پذیرفته و در حال ذوب شدن است.

به انتهای محوری که زمین به دور آن می چرخد قطب میگویند و به علت زاویه تابش خورشید، اب و هوایی سرد و خشک در این منطقه حاکم است. قطب شمال چرخه ذوب شدن طبیعی ای را دنبال می کند که طی آن نیمی از لایه های یخ در طول تابستان ذوب می شوند و در زمستان مجدد یخ می زنند. در قطب جنوب این چرخه اتفاق نمی افتد و یخها تقریباً در تمام طول سال به یک شکل هستند. اما بتازگی ثابت شده که قطب جنوب نیز از گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوا تاثیر پذیرفته و در حال ذوب شدن است. اگردر یک روز  تمام یخ قطب جنوب ذوب شود، ارتفاع دریاها و اقیانوس ها تا ۶۰ متر افزوده خواهد شد. جالب اینجاست که یخ قطب شمال به دلیل قرارگرفتن در داخل آب اقیانوس سریع تر ذوب می شود، اما قاره قطب جنوب چون روی بستری از سنگ است، جریان اقیانوسی بر آن بی اثر است. همچنین هوا در قطب جنوب به نسبت قطب شمال سردتر است بطوریکه در بعضی قسمتها برف ها هیچگاه آب نمیشوند. میانگین دما در قطب جنوب ۴۹- درجه سلسیوس است، در حالیکه دما در قطب شمال در طول زمستان ۳۴- درجه سلسیوس است. کمترین دمایی که تا به حال بر روی کره زمین ثبت شده ۸۹,۶- درجه بوده که مربوط به منطقه ای در نزدیکی قطب جنوب است. باوجود عکس هایی که بسیاری از مکتشفین قطب جنوب وجود دارد کهبا وجود پرچم هایی که در یخ های قطب جنوب توسط مکتشفین محکم شده، میتوان گفت قطب جنوب تنها منطقه ای در کره زمین است که به هیچ کس متعلق نیست و هیچ آثار تاریخی نیز حضور مردم بومی در این منطقه را تایید نمیکند. ۹۰ درصد از کل یخ های زمین در جنوبی ترین قاره کره زمین یعنی استرالیا قرار دارند و حتی برخی به این فکر افتاده اند که بخشی از این یخ ها را جدا کرده و در مناطق کم آب جهان مورد استفاده قرار دهنداز آن استفاده کنند. یک پدیده دیگری که در قطب های جغرافیایی اتفاق می افتد گردباد قطبی نامیده میشود که گردبادی عظیم است و در نزدیکی لبه های عمودی زمین اتفاق می افتد. گردباد قطب جنوب از شمال قوی تر است و بیشتر هم بطول می انجامد. این امر به دلیل وجود خشکی های بزرگ در نیمکره شمالی است که باعث تولید موج های اتمسفری شده تا از شدت گردباد قطبی کم کنند. در حلیکه در قطب جنوب عوامل زیادی برای اثر گذاشتن بر این پدیده وجود ندارد. از آنجایی که قاره ی قطب جنوب بر روی بستر سنگی قرار دارد منابع معدنی بسیاری هم مثل نیکل، طلا، نقره، پلاتین و آهن دارد که در قطب شمال وجود ندارند.

با کلیپ های گردشگری تراگو خود را برای این سفر آماده کنید.