مجمع الجزایر ژاپن، کشوریست از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند که در آسیای شمالشرقی و در اقیانوس آرام قرار گرفته است. این کشور که از هر طرف در آب محصور شده است با کشورهای چین، کره جنوبی و روسیه مرز آبی مشترک دارد این کشور در جنگ جهانی دوم، کشور کره را که از متصرفاتش بود از دست داد و وسعتش کمتر شد.

مجمع الجزایر ژاپن، کشوریست از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند که در آسیای شمالشرقی و در اقیانوس آرام قرار گرفته است. این کشور که از هر طرف در آب محصور شده است با کشورهای چین، کره جنوبی و روسیه مرز آبی مشترک دارد این کشور در جنگ جهانی دوم، کشور کره را که از متصرفاتش بود از دست داد و وسعتش کمتر شد. از آنجا تعداد زیادی از آتشفشانهای جهان در آنجا قرار دارند ، از زلزله خیزترین مناطق جهان به شمار میرود.

با کلیپ های گردشگری تراگو خود را برای این سفر آماده کنید.