به مهره داران خونگرمی که دارای پر و بال و منقار هستند پرنده گفته میشود. آنها دندان ندارند در حالیکه اسکلتی پیچیده با استخوانهای قوی دارند. عجیب تر از همه سیستم تنفسشان است بطوریکه یک قلب قوی ویک راه تنفس دارند و به جهت صرف فوق العاده انرژی در حین پرواز، لازم است تا پیش از پرواز مقدار زیادی غذا بخورند.

به مهره داران خونگرمی که دارای پر و بال و منقار هستند پرنده گفته میشود. آنها دندان ندارند در حالیکه اسکلتی پیچیده با استخوانهای قوی دارند. عجیب تر از همه سیستم تنفسشان است بطوریکه یک قلب قوی ویک راه تنفس دارند و به جهت صرف فوق العاده انرژی در حین پرواز، لازم است تا پیش از پرواز مقدار زیادی غذا بخورند. بیشتر پرندگان قادر به پرواز هستند درحالیکه عده ای میدوند و برخی دیگر شنا کرده و یا ترکیبی از همه این حرکات را انجام میدهند.

با کلیپ های گردشگری تراگو خود را برای این سفر آماده کنید.