همه پرندگان به عنوان موجوداتی اجتماعی شناخته شده اند چراکه همواره برای حفاظت از خود، شکار و مبارزه دسته جمعی به دیگر درندگان از طریق علائم، صدا و آواز با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.

همه پرندگان به عنوان موجوداتی اجتماعی شناخته شده اند چراکه همواره برای حفاظت از خود، شکار و مبارزه دسته جمعی به دیگر درندگان از طریق علائم، صدا و آواز با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. پرندگان به چهار گونه کلی روز زی ، شب زی همانند جغد، پگاه رو که در ساعات پگاه فعال هستند و آبچرها که زمان غذا خوردن خود را با جزر و مد آب دریا تنظیم می کنند.