این جاده مجموعه ای از راههای بهم پیوسته ایست که با هدف رشد بازرگانی در آسیا، خاور و باختر و جنوب این قاره را از طرفی بهم و از سویی دیگر به شمال آفریقا و شرق اروپا پیوند میدهند.

در سال 1877 میلادی، فردیناند ریختوفن که یک جغرافی دان اهل آلمان بود، نخستین بار نام راه ابریشم را برای این مسیرها برگزید. به اعتقاد او، به جهت حمل ابریشم چین از این راه به دریای مدیترانه و سایر مناطق راه ابریشم مناسب ترین نام برای مسیرهای طی شده است. این جاده مجموعه ای از راههای بهم پیوسته ایست که با هدف رشد بازرگانی در آسیا، خاور و باختر و جنوب این قاره را از طرفی بهم و از سویی دیگر به شمال آفریقا و شرق اروپا پیوند میدهند. این مسیر تا قرن 16 میلادی، بزرگترین شبکه بازرگانی جهان بود.