در سال 1877 میلادی، فردیناند ریختوفن که یک جغرافی دان آلمانی تبار بود، نخستین بار نام راه ابریشم را برای این مسیرها برگزید. به اعتقاد او، به جهت حمل ابریشم چین از این راه به دریای مدیترانه و سایر مناطق راه ابریشم مناسب ترین نام برای مسیرهای طی شده است.

در سال 1877 میلادی، فردیناند ریختوفن که یک جغرافی دان آلمانی تبار بود، نخستین بار نام راه ابریشم را برای این مسیرها برگزید. به اعتقاد او، به جهت حمل ابریشم چین از این راه به دریای مدیترانه و سایر مناطق راه ابریشم مناسب ترین نام برای مسیرهای طی شده است. این جاده مجموعه ای از راههای بهم پیوسته ایست که با هدف رشد بازرگانی در آسیا، خاور و باختر و جنوب آسیا را از طرفی بهم و از سویی دیگر به شمال آفریقا و شرق اروپا پیوند میدهند. این مسیر تا قرن 16 میلادی، بزرگترین شبکه بازرگانی جهان بود.