مرجان ها، جانورانی گیاهی شکل و استوانه ای از دسته کیسه تنان هستند که بصورت دسته جمعی زندگی میکنند. بزرگترین مجموعه صخره های مرجانی دنیا که سیصد هزار کیلومتر گستردگی دارد در شرق استرالیا و اقیانوس آرام قرار گرفته است.

مرجان ها، جانورانی گیاهی شکل و استوانه ای از دسته کیسه تنان هستند که بصورت دسته جمعی زندگی میکنند. بزرگترین مجموعه صخره های مرجانی دنیا که سیصد هزار کیلومتر گستردگی دارد در شرق استرالیا و اقیانوس آرام قرار گرفته است. در قسمت بالای آنها سرشان و در پایین، صفحه ای پهن وجود دارد که مواد آهکی ترشح میکند تا از تجمع آنها پایه اغی برای مرجان ایجاد شود تا آن را ثابت نگه دارد.