دنیای پرندگان

جستجو در سایت


پنگوئن امپراطور 1

پنگوئن امپراطور 1

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 2

پنگوئن امپراطور 2

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 3

پنگوئن امپراطور 3

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 4

پنگوئن امپراطور 4

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 5

پنگوئن امپراطور 5

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 6

پنگوئن امپراطور 6

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 7

پنگوئن امپراطور 7

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 8

پنگوئن امپراطور 8

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 9

پنگوئن امپراطور 9

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 10

پنگوئن امپراطور 10

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 11

پنگوئن امپراطور 11

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

پنگوئن امپراطور 12

پنگوئن امپراطور 12

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.