استرالیا

جستجو در سایت


جزایر استرالیا 1

جزایر استرالیا 1

استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است

جزایر استرالیا 2

جزایر استرالیا 2

استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است

جزایر استرالیا 3

جزایر استرالیا 3

استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است

جزایر استرالیا 4

جزایر استرالیا 4

استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است

جزایر استرالیا 5

جزایر استرالیا 5

استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است

جزایر استرالیا 6

جزایر استرالیا 6

استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است

جزایر استرالیا 7

جزایر استرالیا 7

استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است

جزایر استرالیا 8

جزایر استرالیا 8

استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است

استرالیا قاره کوچک 2

استرالیا قاره کوچک 2

استرالیا کوچکترین قاره روی کره زمین است. اما با وجود مساحت محدود در تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری بی‌نظیر است.

استرالیا قاره کوچک 3

استرالیا قاره کوچک 3

استرالیا کوچکترین قاره روی کره زمین است. اما با وجود مساحت محدود در تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری بی‌نظیر است.

استرالیا قاره کوچک 4

استرالیا قاره کوچک 4

استرالیا کوچکترین قاره روی کره زمین است. اما با وجود مساحت محدود در تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری بی‌نظیر است.

استرالیا قاره کوچک 5

استرالیا قاره کوچک 5

استرالیا کوچکترین قاره روی کره زمین است. اما با وجود مساحت محدود در تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری بی‌نظیر است.