قطب

جستجو در سایت


به سوی قطب 1
500 تومان

به سوی قطب 1

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

به سوی قطب  2
500 تومان

به سوی قطب 2

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

به سوی قطب  3
500 تومان

به سوی قطب 3

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

به سوی قطب  4
500 تومان

به سوی قطب 4

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

به سوی قطب  5
500 تومان

به سوی قطب 5

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

به سوی قطب  6
500 تومان

به سوی قطب 6

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

به سوی قطب  7
500 تومان

به سوی قطب 7

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

به سوی قطب  8
500 تومان

به سوی قطب 8

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

به سوی قطب  9
500 تومان

به سوی قطب 9

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

به سوی قطب  10
500 تومان

به سوی قطب 10

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

قطب گنجینه یخی 1
500 تومان

قطب گنجینه یخی 1

به انتهای محوری که زمین به دور آن می چرخد قطب میگویند و به علت زاویه تابش خورشید، اب و هوایی سرد و خشک در این منطقه حاکم است. قطب شمال چرخه ذوب شدن ...

قطب گنجینه یخی 2
500 تومان

قطب گنجینه یخی 2

به انتهای محوری که زمین به دور آن می چرخد قطب میگویند و به علت زاویه تابش خورشید، اب و هوایی سرد و خشک در این منطقه حاکم است. قطب شمال چرخه ذوب شدن ...