آتشفشان

جستجو در سایت


آتشفشانهای فعال 1
500 تومان

آتشفشانهای فعال 1

به ساختار زمین شناسی که توسط آن مواد داخل زمین بصورت مذاب، جامد و گاز و یا ترکیبی از هر سه نوع، به سطح زمین راه پیدا کنند آتشفشان میگویند و به ...

آتشفشانهای فعال 2
500 تومان

آتشفشانهای فعال 2

به ساختار زمین شناسی که توسط آن مواد داخل زمین بصورت مذاب، جامد و گاز و یا ترکیبی از هر سه نوع، به سطح زمین راه پیدا کنند آتشفشان میگویند و به ...

آتشفشانهای فعال 3
500 تومان

آتشفشانهای فعال 3

به ساختار زمین شناسی که توسط آن مواد داخل زمین بصورت مذاب، جامد و گاز و یا ترکیبی از هر سه نوع، به سطح زمین راه پیدا کنند آتشفشان میگویند و به ...

آتشفشانهای فعال 4
500 تومان

آتشفشانهای فعال 4

به ساختار زمین شناسی که توسط آن مواد داخل زمین بصورت مذاب، جامد و گاز و یا ترکیبی از هر سه نوع، به سطح زمین راه پیدا کنند آتشفشان میگویند و به ...

آتشفشانهای فعال 5
500 تومان

آتشفشانهای فعال 5

به ساختار زمین شناسی که توسط آن مواد داخل زمین بصورت مذاب، جامد و گاز و یا ترکیبی از هر سه نوع، به سطح زمین راه پیدا کنند آتشفشان میگویند و به ...

آتشفشانهای فعال 6
500 تومان

آتشفشانهای فعال 6

به ساختار زمین شناسی که توسط آن مواد داخل زمین بصورت مذاب، جامد و گاز و یا ترکیبی از هر سه نوع، به سطح زمین راه پیدا کنند آتشفشان میگویند و به ...

آتشفشانهای فعال 7
500 تومان

آتشفشانهای فعال 7

به ساختار زمین شناسی که توسط آن مواد داخل زمین بصورت مذاب، جامد و گاز و یا ترکیبی از هر سه نوع، به سطح زمین راه پیدا کنند آتشفشان میگویند و به ...